Ikona hledání

Vyzýváme společnost Nueva Pescanova, aby upustila od záměru vybudovat první velkochov s chobotnicemi na světě.

Získali jsme přístup k dokumentům, které odhalují, že kromě ignorování obav z týrání zvířat nebyla zohledněna ani významná rizika, která by farma představovala pro volně žijící živočichy, životní prostředí a veřejné zdraví.

Společně s organizacemi Eurogroup for Animals a Anima Naturalis vyzýváme společnost Neuva Pescanova, aby projekt okamžitě zastavila. Kromě zjevných argumentů uvádíme také rozpor mezi tvrzením společnosti o udržitelnosti a odhadovaným dopadem na životní prostředí.

Mezi obavy patří, že farma by mohla ohrozit delfíny a želvy žijící v okolí a že odpadní vody vypouštěné farmou by mohly přispět ke znečištění místních vod a emisím CO2. Vláda Kanárských ostrovů označila pravděpodobnost těchto dopadů za „značně vysokou“.

Společnost Neuva Pescanova na svých internetových stránkách uvádí, že se zavazuje k „zachování biologické rozmanitosti“ a „ochraně ekosystémů“.

Mezitím její vlastní environmentální zprávu pro chov chobotnic v přístavu Las Palmas na ostrově Gran Canaria vláda Kanárských ostrovů označila za nedostatečnou kvůli obavám, že by plány mohly:

 • ohrožovat místní volně žijící živočichy, včetně chráněných delfínů a sviňuch a ohrožených mořských želv, hlukem a znečištěním vody - v blízkosti plánované farmy se nachází chráněná mořská oblast,
 • ohrozit veřejné zdraví tím, že se bude používat mořská voda z nedalekého přístavu, která není dostatečně kvalitní, aby mohla být použita k výrobě potravin pro lidi,
 • způsobovat znečištění, včetně emisí CO², zápachu a odpadních vod, které by mohly významně přispět k již tak silně znečištěným přístavním vodám,
 • ohrozit chráněný druh řasy – cystoseiru – která se v oblasti vyskytuje,
 • vyčerpávat další zdroje, jako je energie, a zahrnovat velmi neudržitelné postupy, jako je používání volně žijících ryb jako krmiva a vysoká spotřeba energie samotného zařízení.
Chobotnice na útesu

Jak můžete pomoct?

Krok 1

Sdílejte náš příspěvek na sociálních sítích a žádejte společnost Nueva Pescanova, aby okamžitě zastavila své bezohledné plány. Vzkaz můžete napsat vlastními slovy, ale nezapomeňte v něm společnost Nueva Pescanova označit.

Krok 2

Podle návodu níže vyplňte stížnost proti společnosti Nueva Pescanova Group

Aktualizace 17.4.: Po záplavě stížností od našich podporovatelů společnost znemožnila uživatelům vstupovat do formuláře bez zadání tajného klíče.

Naše kroky mají reálný dopad.  

Formulář je sice v angličtině, ale s naším návodem ho zvládne vyplnit každý a každá.

Povinná pole jsou označená hvězdičkou *. 

Formulář najdete zde.

 • First and last name (Jméno a příjmení) – můžete nechat prázdné a podat stížnost anonymně.
 • Email address in case we need to contact you (Kontaktní emailová adresa) – můžete nechat prázdné.
 • Landline or mobile phone number in case we need to contact you (Kontaktní telefonní číslo) – můžete nechat prázdné.
 • Country where the Complaint is submitted from (Země, ze které je stížnost podávána) – napište „Czechia(Česko).
 • Your relationship with the Nueva Pescanova Group (Vaše vazba na společnost Nueva Pescanova Group) – vyberte možnost „Other Stakeholders(Jiné zainteresované strany).
 • Compliance matter the Complaint is related to (...)(Neshoda s předpisy, které se stížnost týká) – vyberte „Environment(Životní prostředí).
 • Company of the Nueva Pescanova Group or country to which the Complaint is referred to (...) (Společnost skupiny Nueva Pescanova Group nebo země, ke které se stížnost vztahuje) – vyberte „Nueva Pescanova (Spain)“.
 • Person(s) who committed or participated in the reported facts (...) (Osoby, které spáchaly nebo se účastnily nahlášených skutečností) – vyberte „Unknown(Není známo).
 • Exact location where facts occurred (...) (Místo, kde k události došlo) – vyberte „Canary Islands“ (Kanárské ostrovy)
 • Description of the reported FACTS (...) (Popis hlášených skutečností):
  Zkopírujte tento anglický text (má 1520 znaků). Překlad uvádíme na konci stránky.*

Nueva Pescanova’s company website claims that it is committed to ‘maintaining biodiversity’, ‘protecting the ecosystem’ and ‘promoting the circular economy’. Yet its own environmental report for the farm at the Port of Las Palmas, Gran Canaria, was considered insufficient by the Canary Islands Government due to concerns that the plans could:  

 • threaten local wildlife, including cetaceans (dolphins and porpoises) and turtles, through noise and water pollution due to its close proximity to a Marine Protected Area (MPA).  
 • pose a public health risk by using seawater from the port which is not of a high enough quality to be used for human food production.  
 • cause pollution including CO2 emissions, odour concerns, and discharges that could significantly contribute to the already highly contaminated harbour waters.  
 • threaten a protected species of algae – cystoseria – which is present in the surroundings.  

Furthermore, it is important to note that:  

Octopuses are unique, intelligent, naturally solitary creatures who are not suited to the overcrowded conditions that are typical of factory farms. This would increase aggression and can ultimately lead to cannibalism. They are also carnivorous, meaning they need to be fed wild fish in captivity, an unsustainable practice that would put extra pressure on already overexploited fish populations.   

I ask you to reconsider the plans to open an octopus farm due to the animal, environment and health concerns it poses. 

 • Are there material witnesses to the reported facts (...) (Existují svědci ohlašovaných skutečností?) – napište „No“ (Ne).
 • Have these facts been previously reported (...) (Byly tyto skutečnosti již dříve hlášené?) – napište „No“ (Ne).
 • Have any Complaints already been submitted through any other channels (...) (Byly jinými kanály již podány jakékoli stížnosti?) – napište „No“ (Ne).
 • Možnost přidání přílohy přeskočte.
 • V poli „I HAVE READ AND ACCEPT THE REGULATIONS (...)” (Přečetl/a jsem si a souhlasím s předpisy…) vyberte možnost „I have read and accept(Přečetl/a jsem si a souhlasím).
 • Klikněte na NEXT (Další) a poté na SEND (Poslat)

Děkujeme za váš čas, který jste věnovali vyplnění formuláře a pomohli tak ochránit chobotnice před utrpením ve velkochovu.

Záběr na chapadla chobotnice zblízka

* Překlad textu stížnosti: 

Na webových stránkách společnosti Nueva Pescanova se uvádí, že se zavazuje k „zachování biologické rozmanitosti“, „ochraně ekosystému“ a „podpoře cirkulární ekonomiky“. Přesto její vlastní environmentální zprávu pro farmu v přístavu Las Palmas na ostrově Gran Canaria považovala vláda Kanárských ostrovů za nedostatečnou kvůli obavám, že by plány mohly:

 • ohrožovat místní volně žijící živočichy, včetně kytovců (delfínů a sviňuch) a želv, hlukem a znečištěním vody kvůli blízkosti chráněné mořské oblasti (MPA).
 • ohrozit veřejné zdraví používáním mořské vody z přístavu, která není dostatečně kvalitní, aby mohla být použita k výrobě potravin pro lidi.
 • způsobovat znečištění včetně emisí CO2, obav ze zápachu a vypouštění, které by mohlo významně přispět k již tak silně znečištěným přístavním vodám.
 • ohrozit chráněný druh řasy - cystoserii - která se vyskytuje v okolí.

Kromě toho je důležité poznamenat, že: Chobotnice jsou jedineční, inteligentní a přirozeně samotářští tvorové, kterým nevyhovují přeplněné podmínky typické pro průmyslové velkochovy. To by zvyšovalo agresivitu a v konečném důsledku by mohlo vést ke kanibalismu. Jsou také masožravé, což znamená, že v zajetí musí být krmeny volně žijícími rybami. To je neudržitelná praxe, která by zvýšila tlak na již tak nadměrně využívané rybí populace. Žádám vás, abyste přehodnotili plány na otevření farmy s chobotnicemi vzhledem k rizikům, která představuje pro zvířata, životní prostředí a zdraví.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.