Ikona hledání
Hospodářským zvířatům je upíráno vše, kvůli čemu stojí za to žít.
Peter Roberts, zakladatel Compassion in World Farming¹
Kráva ležící ve špíně

Pár slov od našeho ředitele

Miliardy kuřat, slepic, prasat, krav a ryb jsou drženy v krutých klecích či kotcích ve velkochovech po celém světě. Ze života znají jen utrpení a bolest, nemohou dát průchod svým přirozeným projevům chování a nakonec je čeká cesta na porážku plná stresu.

Jaké týrání zvířata ve velkochovech musí podstupovat:

 • Kuřata na maso (brojleři) jsou vyšlechtěna k tak nepřirozeně rychlému růstu, že často zchromnou ještě před porážkou ve věku pouhých šesti týdnů.
 • Králíci musí žít namačkaní v holých drátěných klecích. Žádný z nich nemá pro sebe více prostoru, než je jeden list papíru.
 • Nosnice v klecích mají drasticky omezené přirozené projevy chování, jako je protahování, popelení, hřadování a protřepávání křídel. Kohoutci, jejich bratři, se považují za zbytečný odpad a jsou zplynováni nebo rozdrceni zaživa hned první den svého života.
 • Prasata ve výrkmu žijí natěsnána v přeplněných kotcích, chovné prasnice jsou po celé měsíce uvězněné v tak úzkých klecích, že se nemohou ani otočit.
 • Krávy musí žít trvale zavřené v kravínech, bez možnosti přirozené pastvy. Jsou vyšlechtěné k produkci nepřirozeně velkého množství mléka, jehož produkce je zcela vyčerpá. Nakonec jdou na porážku ve zlomku přirozené délky života.
 • Ryby se drží v přecpaných podvodních klecích, krmí se ulovenými volně žijícími rybami nebo sójou, a jsou nehumánně poráženy.
 • Na zvířatech se provádí mrzačící zákroky, jako je zkracování zobáků, kupírování ocásků nebo zaštipování zubů, aby si zvířata kvůli frustraci a nudě ze stísněných podmínek navzájem neubližovala. 

Jsme pevně přesvědčeni, že zvířata nemusí a nesmí trpět a že je naší povinností toto týrání ukončit. 

Společně můžeme toto utrpení zastavit a dovolit zvířatům prožívat svůj život tak, jak to příroda zamýšlela.

Spokojené prase se válí v bahně
Biofarma Sasov

Welfare zvířat

Hospodářská zvířata jsou vnímavé bytosti a zaslouží si dobrou kvalitu života a humánní smrt. Welfare neboli životní pohoda zvířat ale neznamená jen nepřítomnost utrpení, ale jde také o poskytnutí toho, co zvířata chtějí a potřebují ke spokojeném životu. Za dobrý welfare je považováno, pokud je zvíře fyzicky i psychicky v dobrém stavu (je sebejisté, nebojí se, netrpí bolestí) a může se chovat tak, jak je to pro něj přirozené (například hledat potravu, popelit se, stavět hnízdo, socializovat se).

Základem dobrého welfare zvířat je kvalitní krmivo, vhodné ustajovací prostředí, dobré zdraví, správná chovatelská praxe a v neposlední řadě kvalitní péče ošetřovatelů a řízení chovu. 

To, jak se staráme o zvířata, je etickým a morálním závazkem. To, jak zvířata svůj život sama vnímají, představuje stav jejich welfare.

Spokojené slepice venku

 

Rozsah problému

 • Poptávka po živočišném proteinu roste víc než kdy dřív. Pohání ji nárůst populace, zvyšující se příjmy a přesun lidí do měst.
 • Za posledních 50 let se produkce masa zvýšila více než čtyřnásobně. Celosvětově se v roce 2018 vyprodukovalo více než 340 milionů tun masa, zatímco v roce 1961 to bylo jen 71 milionů tun.[2]
 • Z tohoto čísla lze usoudit, že v roce 2018 se pro produkci masa usmrtilo 69 miliard kuřat, 1,5 miliardy prasat, 656 milionů krůt, 574 milionů ovcí, 479 milionů koz a 302 milionů kusů skotu.[2]
 • V roce 1961 bylo kuřecí maso v globální výrobě zastoupeno jen 12 procenty. Jeho hodnotu však oslabila komoditizace a celkový podíl kuřecího masa v roce 2018 byl oproti minulosti trojnásobný.
 • Hovězí a buvolí maso snížilo za stejné období svůj podíl v celosvětové produkci o polovinu (což představuje přibližně 22 procent), a vepřové maso zůstalo na přibližně stejné úrovni, 35–40 procent.
 • V roce 2021 (nejnovější údaje od organizace FAOSTAT) bylo pro maso poraženo odhadem 83 miliard suchozemských zvířat. Ve stejném roce žilo v jednom okamžiku více než 800 milionů zvířat chovaných pro mléko a 8 miliard ptáků snášejících vejce. Celkem bylo tedy v roce 2021 pro výrobu potravin využito přes 92 miliard zvířat.[3]
 • Z regionálního hlediska je největším producentem masa Asie, která se na celkové produkci masa podílí přibližně 40–45 %, a to zejména díky rozsahu výroby v Číně. Také Evropa a Severní i Jižní Amerika jsou významnými producenty masa.
 • Většina zvířat na maso se chová v intenzivních systémech.
 • Intenzivní živočišná výroba ohrožuje několik planetárních mezí, včetně změny klimatu, biogeochemických cyklů fosforu a dusíku, změny využití území, spotřeby sladké vody a ztráty biologické rozmanitosti.
 • Intenzivní živočišná výroba je zodpovědná za 18 % všech emisí skleníkových plynů vytvářených lidskou činností. Pokud by byly zachovány staré pořádky, kdy spotřeba masa a mléčných výrobků lineárně vzrůstá spolu s rostoucí lidskou populací a zvyšujícím se HDP, samotný sektor zemědělství by vyprodukoval do roku 2050 tolik skleníkových plynů, že by se vyčerpal celý emisní rozpočet na oteplení o dva stupně Celsia.[4]
 • Intenzifikace rostlinné produkce k výrobě krmiv pro zvířata urychluje degradaci krajiny a půdy.[5]
 • V současnosti hrozí vyhynutí přibližně jednomu milionu rostlinných a živočišných druhů [6], za což nese hlavní vinu intenzivní živočišná výroba [7]. S nárůstem spotřeby masa expanduje zemědělská půda, která okrádá volně žijící živočichy o jejich přirozené domovy. Rovněž je přivádí do nebezpečné blízkosti centrům lidské činnosti, a tím se vytváří ideální příležitost pro šíření patogenů. Mnohé z nich mohou být zoonotické (přenosné ze zvířete na člověka) a mohou se z nich vyvinout pandemie.
 • Každý rok se zaznamená přibližně 600 milionů případů onemocnění přenášených potravinami a 420 tisíc úmrtí [8]. Původci jsou zejména salmonella, campylobacter a E. Coli. Kromě toho je intenzifikace zemědělství spojena s 50 % zoonotických nemocí, které se nově objevily od roku 1940.
 • Každý rok páchá intenzivní živočišná výroba nedozírné škody na welfare miliard zvířat chovaných pro potraviny.
Prase v kamionu
We Animals Media

Action Icon
END.IT – Konec velkochovů

Podepište se pod výzvu světovým lídrům, aby zachránili budoucnost výživy lidstva. Potřebujeme konec velkochovů a proměnu zemědělství, potravinového systému a toho, co jíme.

Podepsat výzvu
2. END.IT – Konec velkochovů

Jaké problémy welfare velkochovy způsobují?

Tato část je převzata z knihy Tracy Jones (2017) [9].

Intenzivní chov zvířat využívá postupy a systémy, které ani na své nejlepší úrovni nesplňují potřeby zvířat, neumožňují zvířatům možnost volby, neposkytují jim pozitivní prožitky jak z mentálního, tak z behaviorálního hlediska, a navíc vyžadují úpravu zvířete tak, aby se přizpůsobilo prostředí, namísto toho, aby se prostředí přizpůsobilo zvířeti. 

Nejpalčivější jsou tyto oblasti:

 • Uzavření v malém prostoru. Mezi nejvíce omezující formy patří klece pro nosnice, králíky, křepelky a dokonce i brojlery (v zemích jako Rusko, Turecko, Čína); klece pro březí prasnice a porodní kotce pro prasnice; vazné systémy pro dojnice; individuální boxy pro telata. Tyto systémy zvířeti neumožňují téměř žádný pohyb ani možnost vykonávat nejzákladnější projevy chování, jako je protahování křídel a hrabání (nosnice), vzpřímený sed a skákání (králíci), chůze a otáčení (prasnice), ani přítomnost jiných blízkých tvorů (telata). Takto závažné omezení pohybu má za následek  stereotypní chování, jako je okusování mříží a žvýkání naprázdno, nebo i depresi (u prasnic). Bývá spojováno se svalovou ochablostí.
 • Přeplněnost. Vysoké hustoty osazení v halách a kotcích a nedostatek prostoru pro každé zvíře omezuje jeho možnost projevů chování. Při komerčních hustotách osazení do sebe brojleři neustále narážejí a vzájemně se ruší [10]. K tak přílišné blízkosti cítí averzi [11], sedí schoulení [12], a pokud mají na výběr, zvolí si více prostoru [13]. Prasata před dosažením jateční hmotnosti nemají dostatek místa, aby si mohla lehnout všechna najednou, a ani si ve svých kotcích nemohou vytvořit jednotlivé zóny (pro krmení, pití, odpočinek a aktivitu). 

 

Hala plná brojlerů
Hala plná brojlerových kuřat

 

 

  • Holé prostředí. Bývá spojované s vnitřními systémy s plně nebo částečně roštovou podlahou nebo s venkovními výkrmnými ohradami. Nedostatek podnětů a smysluplného zabavení způsobuje nudu a frustraci jak u prasat, tak u nosnic. Přispívá ke škodlivému chování, jako je okusování ocasů u prasat a agresivita a vyklovávání peří u nosnic. Také způsobuje stereotypní chování, například stáčení jazyka u skotu a nadměrné páření v rozmnožovacích chovech brojlerů.  
  • Mrzačení. V komerční praxi se běžně provádí řada mrzačících zákroků. Patří mezi ně: zkracování zobáků u slepic a krůt; kupírování ocasů u prasat, dojnic a ovcí; mulesing u ovcí; odstraňování rohových pučnic a odrohování u skotu; kastrace kanečků, býčků a beranů; a kastrace prasnic a krav v některých částech světa. Většina těchto mrzačících zákroků se provádí bez anestetik či analgetik a způsobuje zvířatům krátkodobou i dlouhodobou bolest, tvorbu neuromů a s tím související ztrátu chuti k jídlu a proměnu chování.
Kastrace selete zaživa
Kastrace selete bez umrtvení
 • Šlechtění na znaky vysoké užitkovosti. Zvířata chovaná na maso se šlechtí na co nejvyšší přírůstky, dojnice na co nejvyšší produkci mléka, prasata na velikost vrhu a nosnice na snášku vajec. Rychlost růstu u moderních brojlerů je spojována s letargií, špatnou chůzí [14] a srdečními poruchami [15]. U rodičů těchto kuřat dochází k zásadnímu omezení příjmu potravy a chronickému hladu [16]. Vysoká dojivost u mléčného skotu koreluje s vysokým výskytem kulhavosti, mastitidy a špatných reprodukčních vlastností [17], u prasnic se objevují vysoká procenta mrtvě narozených mláďat a nízká porodní hmotnost selat, u nosnic dochází k osteoporóze.

 

Dojicí přístroj u krávy
We Animals Media
 • Přeprava. Znepokojení se týká zejména stresu při nakládání a vykládání zvířat a také nedostatku prostoru. Zvířata se nemohou normálně postavit, ani si nemohou lehnout, aniž by riskovala ušlapání. Rovněž délka přepravy (tj. samotná doba transportu) je problematická, protože zvířata na cestách trpí žízní, hladoví a jsou vyčerpaná. Při přepravě mohou i zemřít.
 • Porážka. Co se týče porážky, otázkou je zejména, zda je zvířatům umožněn odpočinek v předporážkovém ustájení, jak zvládají stres před porážkou, zda jsou zvířata před porážkou účinně omráčena a jaké utrpení je spojené s metodou porážky.  
 • Zdraví zvířat. Velkým tématem je prevence onemocnění a udržování dobrého zdravotního stavu zvířat. Jedním z aspektů je zajištění dobré kondice a zdraví hospodářských zvířat. Kromě toho existují důležité obavy týkající se veřejného zdraví, které souvisejí se způsobem prevence nemocí. Příkladem je nadměrné používání antimikrobiálních látek v živočišné výrobě, což vede k rozvoji antimikrobiální rezistence. Anebo kontaminace potravin bakteriemi, jako jsou salmonela, kampylobakter a E. coli, a následné dopady na bezpečnost potravin. Stále více znepokojivé je riziko pandemií v důsledku zoonotického přenosu (tj. ze zvířat na člověka) virů živočišného původu [18].
 • Dopady na welfare. Čím dál častěji se měří tělesné znaky, které zhoršují welfare. Patří mezi ně například kulhavost a mastitida u dojnic, ztráta opeření kvůli vyklovávání u nosnic, zhoršená schopnost chůze u kuřat a okusování ocasů u prasat. Většina indikátorů welfare bývá spojována s fyzickým stavem a produkční schopností zvířat (například rychlost růstu a mortalita), metody pro hodnocení chování se zatím stále vyvíjí (další diskuzi najdete pod bodem 19 a v projektu Animal Welfare Indicators [20], Welfare Quality [21] a AssureWel [22]).

Fotky z praxe v ČR můžete najít zde.

Návaznost na odpovídající cíl udržitelného rozvoje (SDG)

 • SDG 15. Život na souši: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity.
 1. Peter Roberts, MBE (7 June 1924 – 15 November 2006) founder of Compassion in World Farming.
 2. World in data source: Hannah Ritchie (2017) - "Meat and Dairy Production". Published online at OurWorldInData.org. [Online Resource. First published in August 2017; last revision in November 2019. Webpage. Accessed 11 November 2020.]
 3. Data sourced from Compassions’ calculations based on FAOSTAT, 2020
 4. Bajželj, B., Richards, K. S., Allwood, J. M., Smith, P., Dennis, J. S., Curmi, E., & Gilligan, C. A. (2014). Importance of food-demand management for climate mitigation. Nature Climate Change, 4(10), 924-929).
 5. United Nations Convention to Combat Desertification. 2017. The Global Land Outlook, first edition. Bonn, Germany.
 6. IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 56 pages.
 7. Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Rome 2018. Transforming food and agriculture to achieve the SFG’s. Accessed 12 November 2020.
 8. World Health Organisation. Estimating the burden of foodborne disease. Accessed 12 November 2020.
 9. Jones 2017. The key issues in farm animal welfare. Chapter 2. In: The Business of Farm Animal Welfare (The Responsible Investment Series) 27 July 2017, by Nicky Amos (Editor),and Rory Sullivan (Contributor).
 10. Dawkins, M.S., Donnelly, C.A., & Jones, T.A. (2004). Chicken welfare is influenced more by housing conditions than by stocking density. Nature, 427, 342-344
 11. Buijs, S., Keeling, L.J., Vangestelc, C., Baertd, J., Vangeyted, J., & Tuyttens, F.A.M. (2010). Resting or hiding? Why broiler chickens stay near walls and how density affects this. Applied Animal Behaviour Science, 124, 97-103.
 12. Bokkers, E.A.M., de Boer, I.J.M., & Koene, P. (2011). Space needs of broilers. Animal Welfare, 20, 623-632.
 13. Buijs, S., Keeling, L.J., & Tuyttens, F.A.M. (2011). Using motivation to feed as a way to assess the importance of space for broiler chickens. Animal Behaviour, 81, 145-151.
 14. Kestin, S.C., Knowles, T.G., Tinch, A.E., & Gregory, N.G. (1992). Prevalence of leg weakness in broiler chickens and its relationship with genotype. Veterinary Record, 131, 190-194.
 15. Olkowski, A.A. (2007). Pathophysiology of heart failure in broiler chickens: structural, biochemical, and molecular characteristics. Poultry Science, 86(5), 999-1005
 16. D’Eath, R.B., Tolkamp, B.J., Kyriazakis, I., & Lawrence, A.B. (2009). “Freedom from hunger” and preventing obesity: the animal welfare implications of reducing food quantity or quality. Animal Behaviour, 77(2), 275-288.
 17. Oltenacu, P.A., & Broom, D.M. (2010). The impact of genetic selection for increased milk yield on the welfare of dairy cows. Animal Welfare, 19(S), 39-49.
 18. Compassion in World Farming: Is the next pandemic on our plate? 2020.
 19. Broom, D.M. (2014). Sentience and Animal Welfare. Wallingford, UK: CABI Publishing.
 20. Cordis: Report summary - Welfare Indicators (Development, integration and dissemination of animal-based welfare indicators, including pain, in commercially important husbandry species, with special emphasis on small reminants, equidae & turkeys). Last accessed November 2020.
 21. Elisabetta Canali & Linda Keeling (2009) Welfare Quality® project: from scientific research to on farm assessment of animal welfare, Italian Journal of Animal Science, 8:sup2, 900- 903, DOI: 10.4081/ijas.2009.s2.900
 22. Assurewell. Webpage. Last accessed November 2020
 23. EU Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes. Last accessed Nov 2020
 24. EU Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97. Last accessed Nov 2020
 25. EU Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing and Commission implementing regulation (EU) 2018/723 of 16 May 2018 amending Annexes I and II to Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing as regards the approval of low atmospheric pressure stunning. Last accessed Nov 2020
 26. EU Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of laying hens
 27. EU Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of calves
 28. EU Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs
 29. EU Council Directive 2007/43/EC of 28 June 2007 laying down minimum rules for the protection of chickens kept for meat production
 30. European Union Legislation on the Welfare of Farm Animals. FAO Investment Centre 2012
 31. Compassion in World Farming: Is the next pandemic on our plate? 2020.
 32. Special Eurobarometer 442. Attitudes of Europeans towards Animal Welfare
 33. United Nations Department of Economic Social Affairs Sustainable Development
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.