Ikona hledání

Co skutečně znamenají etikety na rybích produktech?

Každý den je s rybami na farmách i ve volné přírodě zacházeno krutým způsobem a stejně tak jsou i zabíjeny. Ryby, skryté před zraky veřejnosti, nesmírně trpí ve velkochovech a při lovu v přírodě.

Když lidé hledají v supermarketech a restauracích ryby z chovů s dobrým welfare (životní pohodou), mnozí z nich si berou jako určité měřítko 5 největších certifikačních systémů.

Action Icon
ŽÁDEJTE, ABY CERTIFIKÁTY CHRÁNILY RYBY

Některé certifikační systémy nemají v současnosti vůbec žádná kritéria pro welfare ryb. Ryby, které certifikují, musí chránit lépe.

Zapojte se!
2. ŽÁDEJTE, ABY CERTIFIKÁTY CHRÁNILY RYBY

Compassion in World Farming (CIWF) však prozkoumal standardy dobrého welfare těchto systémů a odhalil šokující pravdu: ryby certifikované těmito systémy trpí mnoha způsoby. Mnohé žijí ve špatných podmínkách v přeplněných nádržích a klecích. Jiné musí snášet pomalou a bolestivou smrt.

Mezi praktiky povolené některými z těchto systémů patří:

  • ryby hladovějící až 14 dní,
  • malé nádrže nebo mořské klece přeplněné rybami,
  • pomalé a bolestivé usmrcování bez dostatečného omráčení,
  • střílení divokých tuleňů a zraňování delfínů.

Stejně jako ostatní zvířata jsou i ryby emocionální a komplexní bytosti. Mohou trpět, mohou cítit bolest. Přesto jich miliardy tiše strádají. Protože nemají vlastní hlas, potřebují, abychom za ně mluvili my.

Tyto systémy se obvykle zaměřují na udržitelnost hustoty obsádky a životní prostředí, což je důležitá práce. Mohly by však také chránit dobrý welfare ryb – v současné době některé z těchto systémů nemají zavedenou vůbec žádnou ochranu welfare. Musí toho pro ryby, které certifikují, dělat mnohem více.

Provedli jsme analýzu a porovnání standardů dobrého welfare různých certifikačních systémů podle osmi klíčových kritérií – např. hladovění ryb, zabíjení volně žijících ryb a metod usmrcování, kdy ryby trpí pomalou a bolestivou smrtí – a určili jsme, kde je zoufale nutné provést zlepšení.  V níže uvedené tabulce naleznete další informace o úrovni ochrany welfare poskytované jednotlivými systémy.

Fish Welfare Infographic CZ (1)

Pod tabulkou se dozvíte další informace o systémech a kritériích dobrého welfare.

JEDNEJTE – napište ředitelům těchto certifikačních společností a vyzvěte je, aby zavedli nebo zlepšili kritéria pro welfare miliard ryb.

 

Action Icon
POMOZTE MILIARDÁM RYB

Rozsah utrpení ryb je nesmírný. Miliardy vnímavých tvorů žijí ubohý život a trpí při krutém, pomalém usmrcování. To musí skončit!

Buďte hlasem miliard ryb
4. POMOZTE MILIARDÁM RYB

Další informace o certifikačních systémech

Standardy pro každé kritérium se v jednotlivých certifikačních systémech liší. Klikněte na loga certifikačních společností níže a dozvíte se, co která značka povoluje.

Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Council

Číst více

Marine Stewardship Council (MSC) je největší světovou certifikační organizací pro ryby lovené v přírodních vodách – certifikuje až 12 % produktů z těchto ryb prodávaných po celém světě. Organizace MSC používá svůj certifikační program pro volně žijící ryby k oceňování a odměňování udržitelných rybolovných postupů a k ovlivnění rozhodování spotřebitelů při nákupu mořských plodů.

 

Organizace MSC nám sdělila, že v současné době nemá v plánu řešit obrovské problémy v oblasti welfare, kterým jsou vystaveny ryby lovené v přírodních vodách. Žádný zodpovědný certifikační systém by neměl certifikovat ryby, které musely zemřít skutečně děsivou a krutou smrtí. Dokonce i drobné investice do dobrého welfare mají potenciál výrazně zlepšit životy velkého množství ryb – a organizace MSC by v tomto měla jít příkladem.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Ne, organizace MSC nevyžaduje humánní zabíjení ryb, které certifikuje. Drtivá většina volně žijících ryb se buď udusí, zahyne na zranění během lovu, nebo může být dokonce vykuchána zaživa.

 

Minimalizace utrpení při lovu?

Ne, organizace MSC nezajišťuje, aby metody používané k lovu ryb a jejich vytažení na palubu rybářských lodí jakýmkoli způsobem chránily dobrý welfare ryb. Neexistují žádná omezení, pokud jde o typ použitých metod rybolovu nebo délku odchytu – ryby tak mohou být nuceny snášet značné utrpení po dobu mnoha hodin.

Friend of the Sea

Friend of the Sea

Číst více

Systém certifikace organizace Friend of the Sea (FOS) pro ryby chované na farmách usiluje o minimalizaci negativních dopadů chovu ryb na mořské prostředí a poskytuje tomuto odvětví nástroj pro rozvoj udržitelným způsobem šetrným k rybám. Organizace certifikuje 1 % celosvětově chovaných ryb, což představuje každoročně stovky milionů ryb. Organizace FOS také vyvinula standard pro udržitelný rybolov – ryby lovené v přírodních vodách – v reakci na neudržitelné rybolovné praktiky a nadměrný rybolov, který ohrožuje zdraví našich oceánů a přístup k mořským zdrojům pro budoucí generace.

 

Současné standardy organizace FOS nezohledňují dobrý welfare zvířat ve svých požadavcích, ale organizace v současné době pracuje na zlepšení svých standardů za účelem podpory dobrého welfare zvířat ve společnostech, kterým vydává certifikaci. CIWF bude i nadále spolupracovat s FOS, aby zajistila, že FOS zlepší své standardy na úroveň odpovídající dobrému welfare ryb a učiní je závaznými pro všechny společnosti, kterým poskytuje certifikaci.

 

Dostatek místa pro ryby na plavání?

Ne, organizace FOS umožňuje chovatelům zraňovat a zabíjet volně žijící zvířata při snaze zabránit jim v přístupu na své farmy. Organizace plánuje zavést do svých nových standardů limity pro ryby na metr čtvereční pro 25 druhů, ale zatím neznáme podrobnosti a nejsme si jisti, zda budou tyto normy povinné nebo adekvátní pro dobrý welfare.

Opatření ke snížení používání antibiotik?

Ano, organizace FOS podnikla kroky ke snížení používání antibiotik v certifikovaných chovech. Nedovoluje rybím farmám používat jako preventivní opatření proti nemocem nepřetržité podávání antibiotik, což snižuje možnost antibiotické rezistence u lidí. Organizace plánuje zahrnout do svých nových standardů konkrétnější požadavky na používání antibiotik – zejména používání léků, které Světová zdravotnická organizace považuje za kriticky důležité pro léčbu lidí.

 

Mají chovatelé zakázáno škodit volně žijícím zvířatům, např. tuleňům a delfínům?

Ne, organizace FOS umožňuje chovatelům zraňovat a zabíjet volně žijící zvířata při snaze zabránit jim v přístupu na své farmy. Organizace FOS chce zavést do svých nových standardů plán regulace dravců, který zahrnuje zákaz usmrcování ohrožených druhů, avšak nebude zakazovat zabíjení nebo poškozování neohrožených druhů, jako jsou tuleni a většina delfínů a velryb.

 

Je hladovění ryb udržováno na minimální úrovni?

Ne, organizace FOS nestanovuje maximální dobu bez krmiva pro chované ryby. Výsledkem je, že chovatelé mohou nechat ryby hladovět po několik dní nebo dokonce týdnů. Tyto ryby trpí hladem a frustrací z toho, že nejsou schopny vyhledat si potravu, což může také vést k agresi.

 

Organizace FOS má v úmyslu zavést do svých nových standardů specifické a povinné protokoly „doba bez krmení“ pro 25 druhů, ale zatím nevíme, zda budou tyto normy adekvátní pro dobrý welfare ryb.

 

Mají ryby rozmanité prostředí?

Ne, organizace FOS nevyžaduje pro chované ryby rozmanité prostředí. Pusté a prázdné prostředí chovů omezuje projevy přirozeného chování, což má negativní dopad na fyzické a psychické zdraví ryb, přičemž mnohé z nich zažívají nevyhnutelnou a vysilující nudu.

 

Organizace FOS může do svých nových standardů zahrnout požadavky na rozmanité prostředí pro 25 druhů – ale zatím není jasné, zda budou tyto požadavky povinné nebo dobrovolné. Tyto standardy by měly být povinné, aby se zajistilo, že chovy, kterým organizace poskytuje certifikaci, splňují požadavky na zlepšení životů velkého množství ryb.

 

Byly podniknuty kroky ke snížení používání volně žijících ryb jako krmiva?

Ne, organizace FOS umožňuje používání volně žijících ryb jako krmivo pro faremně chované ryby. Mají zavedena určitá doporučení ke snížení nadměrného používání volně žijících ryb jako krmiva – např. použití odřezků (vedlejší produkty rybářského průmyslu), ale tato opatření nejsou dostatečná k tomu, aby zajistila, že nebude zabíjeno velké množství ryb, které budou používány jako krmivo pro ryby na farmách. Organizace vyžaduje, aby volně žijící ryby pro krmení pocházely z certifikovaného rybolovu.

 

Nové standardy FOS budou také vyžadovat, aby volně žijící ryby pocházely z udržitelnějších, transparentních a sledovatelných zdrojů. Nestanoví však požadované kroky k aktivnímu snížení množství volně žijících ryb v krmivu.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Ne, organizace FOS nevyžaduje humánní zabíjení chovaných ryb. V nových standardech se bude odkazovat na humánní zabíjení, ale zatím není známo, zda to bude povinné nebo dobrovolné. Pokud bude dána možnost volby, mnoho chovatelů se rozhodne neinvestovat do požadovaného vybavení k zajištění humánního zabíjení, což bude mít za následek, že mnoho ryb bude muset dále trpět při pomalém a bolestivém umírání.

 

Minimalizace strádání při lovu?

Ne, organizace FOS nezajišťuje, aby metody používané k lovu ryb a jejich vytažení na palubu rybářských lodí jakýmkoli způsobem chránily dobrý welfare ryb. Neexistují žádná omezení, pokud jde o typ použitých metod rybolovu nebo délku odchytu – ryby tak mohou být nuceny trpět při bolestivém umírání, které může trvat i déle než hodinu.

Aquaculture Stewardship Council

Aquaculture Stewardship Council

Číst více

Posláním organizace Aquaculture Stewardship Council (ASC) je zlepšit akvakulturu v oblasti udržitelnosti životního prostředí a sociální odpovědnosti. Certifikují 1 % celosvětově faremně chovaných ryb, což představuje každoročně stovky milionů ryb.

 

Organizace ASC prokázala ochotu spolupracovat s CIWF při vývoji svých standardů welfare ryb. Otevřeně přiznává, že jejich současné standardy nejsou dostatečné k ochraně ryb – a najala osobu, jejímž jediným účelem je vytvořit, podporovat a zavádět požadavky na dobrý welfare. Budeme nadále podporovat organizaci ASC v jejím odhodlání zlepšit životy ryb, které certifikují.

 

Dostatek místa pro ryby na plavání?

Ne, organizace ASC v současné době nezajišťuje, aby ryby, které certifikují, měly na rybích farmách dostatek prostoru pro dobrý welfare. Organizace nepožaduje po chovatelích, aby dodržovali maximální počet ryb na metr čtvereční u jiných druhů, než je pangasius – a dokonce i toto číslo je mnohem vyšší než hodnota doporučovaná CIWF.

 

Opatření ke snížení používání antibiotik?

Ano, organizace ASC podnikla kroky ke snížení používání antibiotik v certifikovaných chovech. Organizace ASC v chovech nedovoluje používat jako preventivní opatření proti nemocem nepřetržité podávání antibiotik, což snižuje možnost antibiotické rezistence, pokud by byla ponechána bez kontroly. Organizace zakazuje používání antibiotik, která Světová zdravotnická organizace uvádí jako kriticky důležitá pro léčbu lidí.

 

Mají chovatelé zákaz škodit volně žijícím zvířatům?

Ne, chovatelé mohou za určitých okolností škodit volně žijícím zvířatům v chovech certifikovaných organizací ASC. Přestože ASC podporuje chovatele v tom, aby používali metody bez smrtících účinků k odrazení volně žijících zvířat, například tuleňů, v přístupu do jejich chovů, zabíjení zvířat je povoleno, pokud jsou tyto způsoby neúčinné. Nepovolují však použití akustických odpuzujících zařízení – zařízení, která používají škodlivé zvukové vlny k odrazení delfínů a velryb, s potenciálně ničivými následky pro jejich sluch.

 

Je hladovění ryb udržováno na minimální úrovni?

Ne, organizace ASC nestanovuje maximální dobu, po kterou mohou ryby hladovět. Výsledkem je, že chovatelé mohou nechat ryby hladovět po několik dní nebo dokonce týdnů. Tyto ryby trpí hladem a frustrací z toho, že nejsou schopny vyhledat si potravu, což může také vést k agresi.

 

Mají ryby rozmanité prostředí?

Ne, organizace ASC nevyžaduje pro ryby na farmách rozmanité prostředí. Pusté a prázdné prostředí chovů omezuje projevy přirozeného chování, což má negativní dopad na fyzické a psychické zdraví ryb, přičemž mnohé z nich zažívají nevyhnutelnou a vysilující nudu.

 

Byly podniknuty kroky ke snížení používání volně žijících ryb jako krmiva?

Ne, organizace ASC umožňuje používání volně žijících ryb jako krmiva pro ryby na farmách. Má však zavedena určitá opatření ke snížení nadměrného používání volně žijících ryb jako krmiva – např. použití odřezků (vedlejší produkty rybářského průmyslu), ale tato opatření nejsou dostatečná k tomu, aby zajistila, že nebude zabíjeno velké množství ryb, které budou používány jako krmivo pro faremně chované ryby.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Ne, organizace ASC nevyžaduje humánní zabíjení faremně chovaných ryb. Bez standardů zabíjení stanovených pro konkrétní druhy může být bezpočet ryb vystaven bolestivému umírání, které může trvat déle než hodinu.

Best Aquaculture Practice

Best Aquaculture Practice

Číst více

Posláním organizace Best Aquaculture Practice (BAP) je být nejdůvěryhodnějším certifikačním orgánem pro faremně chované ryby na světě, a zajistit a umožnit tak, aby  zodpovědně chované ryby hrály svou roli v naplňování potřeb globální výživy. Organizace certifikuje 1 % celosvětově chovaných ryb, což představuje každoročně stovky milionů ryb. 

 

Ačkoli má organizace BAP v úmyslu v budoucnu usilovat o zlepšení  welfare a aktualizovala své standardy v oblasti welfare zvířat již v únoru 2020, stále to nedostačuje k zajištění dobrého welfare faremně chovaných ryb. Aby mohla být organizace globálně důvěryhodným systémem certifikace odpovědného zacházení s rybami, musí zásadním způsobem aktualizovat a zlepšit své současné standardy welfare ryb.

 

Dostatek místa pro ryby na plavání?

Ne, organizace BAP nezajišťuje, aby ryby, které certifikuje, měly v chovech dostatek prostoru pro dobrý welfare. Organizace BAP nepožaduje po chovatelích, aby dodržovali maximální počet ryb na metr čtvereční u jiných druhů, než je losos obecný – a dokonce i toto číslo je mnohem vyšší, než hodnota doporučovaná CIWF pro zachování dobrého welfare ryb.

 

Opatření ke snížení používání antibiotik?

Ne, organizace BAP nepodnikla dosud adekvátní kroky ke snížení používání antibiotik na certifikovaných farmách. Organizace BAP umožňuje rybím farmám používat jako preventivní opatření proti nemocem nepřetržité podávání antibiotik pod veterinárním dohledem, což zvyšuje možnost antibiotické rezistence u lidí. Organizace plánuje zahrnout do svých nových standardů počínaje 1. lednem 2021 konkrétnější požadavky na používání antibiotik – zejména zákaz používání léků, které Světová zdravotnická organizace považuje za kriticky důležité pro léčbu lidí.

 

Mají chovatelé zakázáno škodit volně žijícím zvířatům, např. tuleňům a delfínům?

Ne, organizace BAP umožňuje chovatelům škodit volně žijícím zvířatům a bránit jim v přístupu do jejich chovů. Přestože organizace BAP podporuje chovatele v tom, aby používali metody bez smrtících účinků k odrazení volně žijících zvířat v přístupu do jejich chovů, zabíjení zvířat je povoleno, pokud jsou tyto způsoby neúčinné. Umožňují také použití akustických odpuzujících zařízení – zařízení, která používají škodlivé zvukové vlny k odrazení delfínů a velryb, s potenciálně ničivými následky pro jejich sluch.

 

Je hladovění ryb udržováno na minimální úrovni?

Ne, organizace BAP nestanovuje maximální dobu bez krmiva pro chované ryby. Výsledkem je, že chovatelé mohou nechat ryby hladovět po několik dní nebo dokonce týdnů. Tyto ryby trpí hladem a frustrací z toho, že nejsou schopny vyhledat si potravu, což může také vést k agresi.

 

Mají ryby rozmanité prostředí?

Ne, organizace BAP nevyžaduje pro chované ryby rozmanité prostředí. Pusté a prázdné prostředí chovů omezuje projevy přirozeného chování, což má negativní dopad na fyzické a psychické zdraví ryb, přičemž mnohé z nich zažívají nevyhnutelnou a vysilující nudu.

 

Byly podniknuty kroky ke snížení používání volně žijících ryb jako krmiva?

Ne, organizace BAP umožňuje používání volně žijících ryb jako krmiva pro ryby na farmách. Organizace BAP však doporučuje používání odřezků (vedlejších produktů rybářského průmyslu), krmných surovin pocházejících z pozemních zdrojů, volně žijící ryby na krmivo pocházející z „odpovědného rybolovu“ a vybízí k celkovému snížení množství krmiv pocházejících z volně žijících ryb.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Ačkoli je ve standardech organizace BAP požadováno humánní zabíjení, nespecifikují se v nich metody omračování nebo usmrcování, které by měly být pro daný druh použity. Každý druh je fyziologicky jedinečný a vyžaduje jinou metodu omračování a usmrcení, aby byl zajištěn rychlý a bezbolestný proces. Bez standardů specifických pro konkrétní druh může být bezpočet ryb vystaven bolestivému umírání, které může trvat déle než hodinu. Je však zakázána expozice oxidu uhličitému ve vodě, což je způsob krutého a pomalého zabíjení.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P.

Číst více

GLOBALG.A.P. je mezinárodní ochranná známka, jejímž cílem je být souborem norem pro správné zemědělské postupy. Organizace certifikuje 3 % celosvětově chovaných ryb, což představuje každoročně stovky milionů ryb.

 

GLOBALG.A.P. prokázala silné odhodlání spolupracovat s CIWF na neustálém zlepšování jejich standardů welfare, a každoročně tak zlepšovat životy a usmrcování velkého množství ryb. V současné době organizace reviduje své standardy – což by mohlo zlepšit welfare ryb, které certifikuje. CIWF bude i nadále spolupracovat s GLOBALG.A.P., aby se zajistilo, že zlepší své standardy na úroveň odpovídající dobrému welfare ryb a učiní je závaznými pro všechny společnosti, kterým poskytuje certifikaci.

 

Dostatek místa pro ryby na plavání?

Ne, organizace GLOBALG.A.P. nezajišťuje, že ryby, které certifikuje, mají dostatek prostoru pro dobrý welfare.

 

Opatření ke snížení používání antibiotik?

Ano, organizace GLOBALG.A.P. podnikla kroky ke snížení používání antibiotik v certifikovaných chovech. Zakazuje chovatelům používat jako preventivní opatření proti nemocem nepřetržité podávání antibiotik, což snižuje možnost antibiotické rezistence u lidí.

 

Mají chovatelé zakázáno škodit volně žijícím zvířatům, např. tuleňům a delfínům?

Ne, chovatelé na farmách s certifikací od GLOBALG.A.P. mohou za určitých okolností škodit volně žijícím zvířatům. Přestože organizace GLOBALG.A.P. podporuje chovatele v tom, aby používali metody bez smrtících účinků k odrazení volně žijících zvířat v přístupu do jejich chovů, zabíjení zvířat je povoleno, pokud jsou tyto způsoby neúčinné. Organizace však vyžaduje účinný plán regulace dravců se záznamy o úhynech, datech a druzích a zabíjení ohrožených druhů je zakázáno.

 

Je hladovění ryb udržováno na minimální úrovni?

Ne, organizace GLOBALG.A.P. nestanovuje maximální dobu, po kterou mohou ryby hladovět. Výsledkem je, že chovatelé mohou nechat ryby hladovět po několik dní nebo dokonce týdnů. Tyto ryby trpí hladem a frustrací z toho, že nejsou schopny vyhledat si potravu, což může také vést k agresi.

 

Mají ryby rozmanité prostředí?

Ne, organizace GLOBALG.A.P. nevyžaduje pro faremně chované ryby rozmanité prostředí. Pusté a prázdné prostředí chovů omezuje projevy přirozeného chování, což má negativní dopad na fyzické a psychické zdraví ryb, přičemž mnohé z nich zažívají nevyhnutelnou a vysilující nudu.

 

Byly podniknuty kroky ke snížení používání volně žijících ryb jako krmiva?

Ne, organizace GLOBALG.A.P. umožňuje používání volně žijících ryb jako krmiva pro ryby na farmách. Organizace GLOBALG.A.P. ve svých standardech stanovuje, že volně žijící ryby ke krmení by neměly pocházet z nezákonného, neregulovaného nebo nehlášeného rybolovu. Nevyžaduje však kroky k aktivnímu snížení množství volně žijících ryb v krmivu.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Organizace GLOBALG.A.P. vyžaduje humánní zabíjení ryb a doporučuje omráčení úderem do hlavy či elektrickým proudem tam, kde je k dispozici účinná technologie. Neurčuje však metody omračování nebo usmrcování, které by měly být použity pro daný druh, a v současné době umožňuje metodu, která zahrnuje dušení ryb po dobu jedné hodiny nebo déle ve směsi ledu a vody. Každý druh je fyziologicky jedinečný a vyžaduje jinou metodu omračování a usmrcení, aby byla zajištěna rychlá a bezbolestná smrt. Bez standardů specifických pro konkrétní druh může být bezpočet ryb vystaven bolestivému umírání, které může trvat déle než hodinu.

 

 

 

Další informace o kritériích welfare

Stejně jako v typickém suchozemském velkochovu, i v podvodním velkochovu je chováno velké množství zvířat. Aby se zajistil maximální zisk, chovatelé natěsnají mnoho tisíc ryb do podvodních klecí či nádrží. Tyto chovy jsou přeplněná pustá místa, kde ryby nemohou dělat nic jiného než plavat v nekonečných kruzích.

Když je chov přeplněn velkým množstvím zvířat, stejně jako u suchozemských zvířat (např. kuřat či prasat), mohou i ryby strádat kvůli špatnému welfare. Přeplnění může způsobit stres a ten může mít za následek zranění způsobená vzájemnou agresivitou.

Pro dobrý welfare ryb je důležitá kvalita vody. Ta může zajistit, že ryby budou mít dostatečné množství kyslíku pro pohodlné dýchání, a sníží se tak výskyt nemocí. Ryby vylučují do vody, takže když je velké množství ryb v malém prostoru, mohou se odpadní produkty, jako je amoniak, hromadit až na nebezpečnou úroveň. Výsledná špatná kvalita vody může výrazně ovlivnit zdraví a životní pohodu ryb.

Ryby také potřebují dostatek prostoru pro plavání a přirozené chování. Mít možnost vybrat si setrvání v určitém místě klece a přizpůsobit se různým teplotám a světlu je nezbytné pro lepší welfare – to je při vyšší hustotě obsádky nemožné. Dokonce se ukázalo, že ryby mohou trpět popálením od slunce, pokud jsou přinuceny pobývat příliš blízko k hladině vody.

Rybám se obvykle v krmivu podávají antibiotika, aby se zabránilo šíření různých nemocí, které se mohou v intenzivních podmínkách vyskytnout.

Ryby jsou chovány v tak velkém počtu, že diagnóza, separace a léčba jednotlivých ryb není možná. Stejně jako u suchozemských zvířat však existují problémy, když se rybám jako preventivní opatření podává krmivo obsahující antibiotika nebo když jsou léčena všechna zvířata ve skupině, i když je nemocných pouze několik z nich. Používání antibiotik tímto způsobem znamená, že ryby mohou být schopny přežít v přeplněných a znečištěných podmínkách; antibiotika by však neměla být používána jako náhrada za správnou hygienu a péči o zvířata.

Když se antibiotika podávají rybám v otevřeném prostředí, jako je mořská klec, dostanou se také mimo chovy do okolního moře. Některé studie zaměřené na sedimenty pod mořskými klecemi našly geny rezistentní vůči antibiotikům – dokonce několik kilometrů od farem. Obecně se mikrobi mohou stát rezistentními vůči antibiotikům rychleji, čím více se antibiotika používají. Takový přístup ohrožuje budoucí účinnost antibiotik – dokonce i pro člověka.

Ptáci, tuleni, lachtani, mroži a vydry jsou predátoři ryb chovaných v mořských klecích, pozemních nádržích nebo rybnících. Rovněž delfíni a volně žijící ryby, jako je mečoun a tuňák obecný, mohou lovit ryby z chovů. Tato zvířata mohou poškodit sítě, což vede k únikům ryb, a také mohou chované ryby požírat a stresovat.

K regulaci těchto predátorů mohou chovatelé často přijímat opatření, která zvířatům škodí nebo je usmrcují. Jedním z příkladů je střílení volně žijících tuleňů skotskými chovateli lososů. Chovatelé ryb mohou požádat o licenci k zabíjení tuleňů, kteří se nacházejí na jejich farmách nebo v jejich blízkosti. Co je však horší – na střílení tuleňů během období rozmnožování se nevztahují žádná omezení, takže někteří ze zastřelených tuleňů mohou být březí nebo kojící samice.

Některé farmy používají k odpuzení vodních savců nástroje zvané akustická odpuzující zařízení (acoustic deterrent devices - ADD). Tato zařízení používají náhodná vychýlení frekvence a tóny k odpuzení přibližujících se zvířat. Jiná zařízení používají akustický tlak při určité frekvenci, aby zvířatům způsobovala nepříjemné pocity, pokud se dostanou do jejich blízkosti. Tato zařízení mohou způsobit dlouhodobé poškození sluchu tuleňů, delfínů a velryb, tedy zvířat, která plavou v okolí chovů. Sluch je pro tato zvířata, která jsou na něm závislá při určování směru, hledání potravy a komunikaci pod vodou, nezbytně důležitým smyslem, takže následky mohou být zničující.

V některých evropských zemích mají produkční rybníky problémy s dravým způsobem obživy vyder a bobrů. Vydry i bobři jsou často odstřelováni i přesto, že jsou to chráněné druhy.

Před některými procedurami, které vyžadují natěsnání ryb v malém prostoru či manipulaci, jako jsou přeprava nebo zabíjení, jsou ryby po určitou dobu vyhladověny – to je bohužel v celém odvětví chovu ryb hluboce vžité.

V některých případech a v délce trvání 1–3 dny se to považuje za nezbytné, aby nedošlo k dalšímu poškození ryb – vyčištění střev před přepravou například znamená, že se při přepravě vylučuje do vody méně výkalů, a špatná kvalita vody způsobená vyloučenými látkami tak ryby nepoškodí.

Většinou však ryby hladovějí déle, než je nutné – někdy dokonce až 2 týdny. Důvodem může být zvýšení zisku úsporou peněz na krmení. Ryby trpí hladem a frustrací z toho, že nejsou schopny vyhledat si potravu, což může vést k agresi.

Intenzivní chovy jsou zcela pusté a výrazně se liší od přirozeného prostředí, v němž by ryby žily ve volné přírodě. Stejně jako u jiných hospodářských zvířat je podmínkou pro dobrý welfare to, že se rybám poskytne prostředí, které je podobné podmínkám ve volné přírodě, a prostředí dostatečně komplexní, aby vyhovovalo jejich behaviorálním a psychickým potřebám.

Také ryby trpí nudou a frustrací. Pusté a prázdné prostředí omezuje projevy přirozeného chování, což má negativní dopad na fyzické a psychické zdraví zvířat, přičemž mnohé z nich zažívají nevyhnutelnou nudu.

Záměrné obohacení prostředí má za cíl zlepšit welfare. Existuje stále více studií, které ukazují různé výhody obohaceného prostředí pro dobrý welfare ryb – existují důkazy o snížení agresivních interakcí, snížení výskytu nemocí a zranění, zlepšení kognitivní kapacity a schopnosti zkoumat prostředí, snížení účinku stresorů, zlepšení schopnosti hledání potravy a snížení výskytu deformit a úmrtnosti ryb v larválním stádiu vývoje.

Obohacení, které umožňuje rybám určitou úroveň kontroly nad jejich prostředím, může zahrnovat úkryty (např. trubky nebo mušle), změnu barvy nádrže, samočinně aktivovaná krmítka ryb nebo přidání krytu na horní stranu nádrže za účelem vytvoření stínu. Existují dokonce i příklady, kdy měla pozitivní vliv na růst ryb hudba.

Čelíme celosvětové krizi nadměrného rybolovu. Pokud nevytvoříme nové chráněné mořské oblasti a nebudeme regulovat rybářský průmysl, můžeme se zanedlouho dočkat prázdných moří bez volně žijících ryb.

Rybí farmy jsou odpovědné za značnou část průmyslového rybolovu v našich decimovaných oceánech. Mnoho běžně chovaných druhů, jako je pstruh a losos, loví ve volné přírodě další ryby. Při chovu těchto zvířat na farmách se ke krmení používají zpracované ulovené volně žijící ryby. Přibližně čtvrtina všech ulovených volně žijících ryb končí jako krmivo pro ryby. Vyjádřeno v číslech jde asi o 450 miliard až 1 bilion ryb. Jinými slovy, k výkrmu jediného lososa na farmě je třeba ulovit až 350 volně žijících ryb – takže farmy ve skutečnosti tlak na populace volně žijících ryb nesnižují, ale naopak zvyšují.

Protože volně žijící ryby jsou usmrcovány naprosto nehumánně a bez předchozího omráčení, i cena za krmivo pro ryby je z etického hlediska obrovská.

Ryby jsou vnímavé a jsou schopné cítit bolest, strach a utrpení. Proto je pomalé a bolestivé usmrcování bez předchozího omračování pro ryby velkým utrpením.

Mnoho faremně chovaných ryb je usmrceno způsoby, které jsou bolestivé a stresující, a jejich utrpení může někdy trvat i několik hodin. Některé jsou ponechány, aby se udusily v nádržích s ledovou tříští.

Ulovené volně žijící ryby také často umírají pomalu a bolestivě. Mnoho metod odchytu volně žijících ryb může způsobit, že jsou ryby umačkány k smrti, trpí změnou tlaku, když jsou ve velké rychlosti vytaženy z hlubin oceánu, nebo mohou být taženy na vlasci s háčkem bolestivě zaseknutým v tlamě po dobu delší než jeden den. Ryby, které přežijí odlov, jsou ponechány na palubě, kde se udusí, nebo jsou vykuchány zaživa.

Většina ryb je lovena obrovskými průmyslovými rybářskými loděmi. Jsou loveny ve velkém počtu, takže nedochází k individuálnímu odchytu a zabíjení. Mnoho ryb je chytáno plavidly s vlečnými sítěmi, které najednou naberou stovky tisíc ryb, a v těchto sítích jsou namačkány na sebe, což způsobuje jejich zranění a smrt. Ryby, které přežijí odlov, jsou ponechány na palubě, kde se udusí, nebo jsou vykuchány zaživa.

Action Icon
ZABRAŇTE ZBYTEČNÉ KRUTOSTI

Prosím požádejte certifikační společnosti, aby zavedly kritéria pro ochranu ryb.

Jednejte pro ryby
9. ZABRAŇTE ZBYTEČNÉ KRUTOSTI

Změňte názor na ryby

Miliardy ryb, ať už chovaných na farmě nebo volně žijících, běžně trpí skutečně děsivým zacházením. Ryby na farmách jsou často chovány v pustých nádržích, kde nemají možnost dělat nic jiného než netečně plavat v kruzích po mnoho měsíců, což je prostředí na hony vzdálené od jejich života ve volné přírodě, kde mohou uplavat tisíce kilometrů po celém světě. Chované ryby jsou před usmrcením záměrně ponechávány o hladu až 2 týdny. A když jsou zabíjeny, naprostá většina je při plném vědomí a jejich umírání trvá až hodinu.

Toto se musí změnit – ryby si zaslouží životy, které stojí za to žít, a šetrné usmrcení.

S tím veřejnost souhlasí. V průzkumu YouGov čtyři z pěti dospělých lidí uvedli, že by rádi viděli informace o dobrém welfare ryb na etiketách rybích produktů. Pomozte nám vytvořit budoucnost, kde budou ryby skutečně chráněny systémy, které je certifikují.

Chcete se dozvědět více? Zde se podívejte na naše doporučení (v angličtině) pro potravinářské podniky dle konkrétních druhů.

Klikněte zde a dozvíte se více o komplexním životě ryb.

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.