Ikona hledání

Co skutečně znamenají etikety na rybích produktech?

Každý den je s rybami na farmách i ve volné přírodě zacházeno krutým způsobem a stejně tak jsou i zabíjeny. Ryby, skryté před zraky veřejnosti, nesmírně trpí ve velkochovech a při lovu v přírodě.

Když lidé hledají v supermarketech a restauracích ryby z chovů s dobrým welfare (životní pohodou), mnozí z nich si berou jako určité měřítko 5 největších certifikačních systémů:

Obrázek etiket

Action Icon
Podvodní, nebo podvodné?

Značka BAP až příliš dlouho opomíjela, aby se rybám, které certifikuje, žilo dobře. To se musí změnit.

2. Podvodní, nebo podvodné?

Compassion in World Farming (CIWF) však prozkoumal standardy dobrého welfare těchto systémů a odhalil šokující pravdu: ryby certifikované těmito systémy mohou trpět mnoha způsoby. Mnohé žijí ve špatných podmínkách v přeplněných nádržích a klecích. Jiné musí snášet pomalou a bolestivou smrt.

Mezi praktiky povolené některými z těchto systémů patří:

  • ryby hladovějící až 14 dní,
  • nádrže nebo mořské klece přeplněné rybami,
  • pomalé a bolestivé usmrcování bez dostatečného omráčení,
  • střílení divokých tuleňů a zraňování delfínů.

Stejně jako ostatní zvířata jsou i ryby emocionální a komplexní bytosti. Mohou trpět, mohou cítit bolest. Přesto jich miliardy tiše strádají. Protože nemají vlastní hlas, potřebují, abychom za ně mluvili my.

Tyto systémy se obvykle zaměřují na udržitelnost hustoty obsádky a životní prostředí, což je důležitá práce. Mohly by však také chránit dobrý welfare ryb – v současné době poskytují některé z těchto systémů velmi malou ochranu welfare, jiné nemají vůbec žádnou. Musí toho pro ryby, které certifikují, dělat mnohem více.

Provedli jsme analýzu a porovnání standardů dobrého welfare různých certifikačních systémů podle osmi klíčových kritérií – např. hladovění ryb, zabíjení volně žijících ryb a metod usmrcování, kdy ryby trpí pomalou a bolestivou smrtí – a určili jsme, kde je zoufale nutné provést zlepšení.  V níže uvedené tabulce naleznete další informace o úrovni ochrany welfare poskytované jednotlivými systémy.

Fish Welfare Infographic CZ (1)

Pod tabulkou se dozvíte další informace o systémech a kritériích dobrého welfare.

 

Další informace o certifikačních systémech

Standardy pro každé kritérium se v jednotlivých certifikačních systémech liší. Klikněte na loga certifikačních společností níže a dozvíte se, co která značka povoluje.

Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Council

Číst více

Marine Stewardship Council (MSC) je největší světovou certifikační organizací pro ryby lovené v přírodních vodách – certifikuje až 12 % produktů z těchto ryb prodávaných po celém světě. Organizace MSC používá svůj certifikační program pro volně žijící ryby k oceňování a odměňování udržitelných rybolovných postupů a k ovlivnění rozhodování spotřebitelů při nákupu mořských plodů.

 

Organizace MSC nám sdělila, že v současné době nemá v plánu řešit obrovské problémy v oblasti welfare, kterým jsou vystaveny ryby lovené v přírodních vodách. Žádný zodpovědný certifikační systém by neměl certifikovat ryby, které musely zemřít skutečně děsivou a krutou smrtí. Dokonce i drobné investice do dobrého welfare mají potenciál výrazně zlepšit životy velkého množství ryb – a organizace MSC by v tomto měla jít příkladem.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Ne, organizace MSC nevyžaduje humánní zabíjení ryb, které certifikuje. Drtivá většina volně žijících ryb se buď udusí, zahyne na zranění během lovu, nebo může být dokonce vykuchána zaživa.

 

Minimalizace utrpení při lovu?

Ne, organizace MSC nezajišťuje, aby metody používané k lovu ryb a jejich vytažení na palubu rybářských lodí jakýmkoli způsobem chránily dobrý welfare ryb. Neexistují žádná omezení, pokud jde o typ použitých metod rybolovu nebo délku odchytu – ryby tak mohou být nuceny snášet značné utrpení po dobu mnoha hodin.

Friend of the Sea

Friend of the Sea

Číst více

Organizace Friend of the Sea (FOS) certifikuje 1 % celosvětově chovaných ryb, což představuje každoročně stovky milionů ryb. Vyvinula také standard pro udržitelný rybolov – ryby lovené v přírodních vodách – v reakci na neudržitelné rybolovné praktiky a nadměrný rybolov, který ohrožuje zdraví našich oceánů a přístup k mořským zdrojům pro budoucí generace. Před nedávnem zavedla FOS 24 standardů pro ochranu welfare ryb, specifických pro jednotlivé druhy. Zahrnují doporučení pro obohacení prostředí, povinné požadavky pro humánní porážku a omezení doby hladovění. 

 

Dostatek místa pro ryby na plavání?

FOS stanovila maximální hustotu obsádky pro 24 druhů ryb. Některé z doporučených hustot jsou však vyšší, než pro tyto druhy doporučuje Compassion. 

Opatření ke snížení používání antibiotik?

FOS podnikla některé kroky ke snížení používání antibiotik v certifikovaných chovech. Nedovoluje využívat antibiotika jako preventivní opatření proti nemocem ani jako stimulátory růstu, což snižuje možnost antibiotické rezistence u lidí. Nicméně standardy FOS nespecifikují zákaz používání antibiotik, které Světová zdravotnická organizace považuje za kriticky důležité pro léčbu lidí.

 

Mají chovatelé zakázáno škodit volně žijícím zvířatům, např. tuleňům a delfínům?

FOS má ve svých standardech plán regulace dravců, který zahrnuje zákaz usmrcování ohrožených druhů, avšak nezakazuje zabíjení nebo poškozování neohrožených druhů, jako jsou tuleni a většina delfínů a velryb.

 

Je hladovění ryb udržováno na minimální úrovni?

FOS stanoví maximální dobu bez krmiva pro ryby chované na farmách.
Doba stanovená FOS je však delší, než doporučuje Compassion.

 

Mají ryby rozmanité prostředí?

FOS doporučuje, aby se rybám v chovech poskytovalo obohacení prostředí. Toto opatření je rybám prospěšné, protože pusté prostředí farem omezuje projevy přirozeného chování, což má za následek negativní dopady na fyzické a duševní zdraví zvířat.

 

Byly podniknuty kroky ke snížení používání volně žijících ryb jako krmiva?

Ne, organizace FOS umožňuje používání volně žijících ryb jako krmiva pro faremně chované ryby ani nedoporučuje snižování jejich počtu. FOS pouze vyžaduje, aby volně žijící ryby pro krmení pocházely z certifikovaného rybolovu.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Ano, organizace FOS vyžaduje humánní zabíjení chovaných ryb. Pro všechny druhy jsou vyžadovány omračovací metody jako omráčením úderem či elektrickým proudem. Dále pak FOS zakazuje využívání ledové tříště, což je nehumánní, ale běžně používaná metoda usmrcování.

 

Minimalizace strádání při lovu?

Ne, organizace FOS nezajišťuje, aby metody používané k lovu ryb a jejich vytažení na palubu rybářských lodí jakýmkoli způsobem chránily dobrý welfare ryb. Neexistují žádná omezení, pokud jde o typ použitých metod rybolovu nebo délku odchytu – ryby tak mohou být nuceny trpět při bolestivém umírání, které může trvat i déle než hodinu.

Aquaculture Stewardship Council

Aquaculture Stewardship Council

Číst více

Posláním organizace Aquaculture Stewardship Council (ASC) je zlepšit akvakulturu v oblasti udržitelnosti životního prostředí a sociální odpovědnosti. Certifikují 1 % celosvětově faremně chovaných ryb, což představuje každoročně stovky milionů ryb.

 

Organizace ASC prokázala ochotu spolupracovat s CIWF při vývoji svých standardů welfare ryb. Otevřeně přiznává, že jejich současné standardy nejsou dostatečné k ochraně ryb. ASC v současné době pracuje na projektu zaměřeném na welfare ryb s cílem vyvinout nové ukazatele osvědčených postupů pro své standardy v chovech. Budeme nadále podporovat organizaci ASC v jejím odhodlání zlepšit životy ryb, které certifikují.

 

Dostatek místa pro ryby na plavání?

Ne, organizace ASC v současné době nezajišťuje, aby ryby, které certifikují, měly na rybích farmách dostatek prostoru pro dobrý welfare. Organizace nepožaduje po chovatelích, aby dodržovali maximální počet ryb na metr čtvereční u jiných druhů, než je pangasius – a dokonce i toto číslo je mnohem vyšší než hodnota doporučovaná CIWF.

 

Opatření ke snížení používání antibiotik?

ASC podnikla kroky ke snížení používání antibiotik na certifikovaných farmách. ASC nedovoluje používat v chovech ryb antibiotika jako preventivní opatření proti nemocem nebo jako stimulátory růstu, což snižuje riziko vzniku rezistence vůči antibiotikům. Rovněž zakazuje používání antibiotik, která jsou Světovou zdravotnickou organizací zařazena na seznam kriticky důležitých pro humánní medicínu. Běžné používání antibiotik však výslovně zakázáno není.

 

Mají chovatelé zákaz škodit volně žijícím zvířatům?

Ne tak docela. ASC zakazuje zabíjení ohrožených nebo chráněných druhů, dále savců, žraloků, rejnoků, ptáků nebo plazů (kromě škůdců), pokud se nejedná o výjimečné okolnosti (příležitostné situace, např. když jsou zvířata zraněná a pravděpodobně se nezotaví). Nezakazuje však používání akustických plašících zařízení (ADD), která mohou být pro volně žijící živočichy škodlivá. ADD jsou zařízení, která vydávají zvuky odhánějící tuleně od rybích farem. Existují však důvodné obavy, že zařízení ADD jsou škodlivá pro mořské savce (včetně delfínů a velryb) kvůli možnému poškození sluchu a vyloučení z mořských stanovišť, která potřebují ke krmení a jiným činnostem.

 

Je hladovění ryb udržováno na minimální úrovni?

Ne, organizace ASC nestanovuje maximální dobu, po kterou mohou ryby hladovět. Výsledkem je, že chovatelé mohou nechat ryby hladovět po několik dní nebo dokonce týdnů. Tyto ryby trpí hladem a frustrací, což může také vést k agresi.

 

Mají ryby rozmanité prostředí?

Ne, organizace ASC nevyžaduje pro ryby na farmách rozmanité prostředí. Pusté a prázdné prostředí chovů omezuje projevy přirozeného chování, což má negativní dopad na fyzické a psychické zdraví ryb.

 

Byly podniknuty kroky ke snížení používání volně žijících ryb jako krmiva?

Ano, ASC podniká určité kroky ke snížení závislosti na volně lovených krmných rybách. Režim například podporuje producenty, aby odebírali větší procento rybí moučky a rybího tuku z vedlejších produktů (odřezků a drobů, nikoli z účelově ulovených krmných ryb) a aby zlepšili účinnost krmení stanovením maximálních podílů závislosti na krmných rybách (Forage Fish Dependency, FFDR).  

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Ano, v nadcházející revizi svých standardů požaduje ASC humánní porážku ryb chovaných na farmách. Omračovací metody pro jednotlivé druhy se tak stanou povinným požadavkem; chovatelé mají na přizpůsobení se novým normám od 0 do 6 let v závislosti na druhu. 

Best Aquaculture Practice

Best Aquaculture Practice

Číst více

Posláním organizace Best Aquaculture Practice (BAP) je být nejdůvěryhodnějším certifikačním orgánem pro faremně chované ryby na světě, a zajistit a umožnit tak, aby  zodpovědně chované ryby hrály svou roli v naplňování potřeb globální výživy. Organizace certifikuje 1 % celosvětově chovaných ryb, což představuje každoročně stovky milionů ryb. 

 

Ačkoli má organizace BAP v úmyslu v budoucnu usilovat o zlepšení  welfare a aktualizovala své standardy v oblasti welfare zvířat v březnu 2021, stále to nedostačuje k zajištění dobrého welfare faremně chovaných ryb. Aby mohla být organizace globálně důvěryhodným systémem certifikace, musí zásadním způsobem aktualizovat a zlepšit své současné standardy welfare ryb.

 

Dostatek místa pro ryby na plavání?

Ne, organizace BAP nezajišťuje, aby ryby, které certifikuje, měly v chovech dostatek prostoru pro dobrý welfare. Organizace BAP nepožaduje po chovatelích, aby dodržovali maximální počet ryb na metr čtvereční u jiných druhů, než je losos obecný – a dokonce i toto číslo je mnohem vyšší, než hodnota doporučovaná CIWF pro zachování dobrého welfare ryb.

 

Opatření ke snížení používání antibiotik?

BAP provedla několik kroků za účelem snížení používání antibiotik v certifikovaných chovech. BAP nepovoluje využívat antibiotika pod veterinárním dohledem jako preventivní opatření proti nemocem, což zvyšuje riziko vzniku antibiotické rezistence. Rovněž je zakázáno používat antibiotika jako stimulátory růstu, ale běžné používání antibiotik není výslovně zakázáno a za určitých okolností lze používat antimikrobiální látky, které Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí do kategorie „kriticky důležité“ pro humánní medicínu.  

 

Mají chovatelé zakázáno škodit volně žijícím zvířatům, např. tuleňům a delfínům?

Ne, organizace BAP umožňuje chovatelům škodit volně žijícím zvířatům a bránit jim v přístupu do jejich chovů. Přestože organizace BAP podporuje chovatele v tom, aby používali metody bez smrtících účinků k odrazení volně žijících zvířat v přístupu do jejich chovů, zabíjení zvířat je povoleno, pokud jsou tyto způsoby neúčinné. Umožňují také použití akustických odpuzujících zařízení – zařízení, která používají škodlivé zvukové vlny k odrazení delfínů a velryb, s potenciálně ničivými následky pro jejich sluch. BAP nicméně vyžaduje účinný plán kontroly predátorů se záznamy o úhynech, datech a druzích. Zabíjení ohrožených druhů zakazuje.

 

Je hladovění ryb udržováno na minimální úrovni?

Ne, organizace BAP nestanovuje maximální dobu bez krmiva pro chované ryby. Výsledkem je, že chovatelé mohou nechat ryby hladovět po několik dní nebo dokonce týdnů. Tyto ryby trpí hladem a frustrací, což může také vést k agresi.

 

Mají ryby rozmanité prostředí?

Ne, organizace BAP nevyžaduje pro chované ryby rozmanité prostředí. Pusté a prázdné prostředí chovů omezuje projevy přirozeného chování, což má negativní dopad na fyzické a psychické zdraví ryb.

 

Byly podniknuty kroky ke snížení používání volně žijících ryb jako krmiva?

Ne, organizace BAP umožňuje používání volně žijících ryb jako krmiva pro ryby na farmách. Organizace BAP však doporučuje používání odřezků (vedlejších produktů rybářského průmyslu), krmných surovin pocházejících z pozemních zdrojů, volně žijící ryby na krmivo pocházející z „odpovědného rybolovu“ a vybízí k celkovému snížení množství krmiv pocházejících z volně žijících ryb.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Ačkoli je ve standardech organizace BAP požadováno humánní zabíjení, nespecifikují se v nich metody omračování nebo usmrcování, které by měly být pro daný druh použity. Každý druh je fyziologicky jedinečný a vyžaduje jinou metodu omračování a usmrcení, aby byl zajištěn rychlý a bezbolestný proces. Bez standardů specifických pro konkrétní druh může být bezpočet ryb vystaven bolestivému umírání, které může trvat déle než hodinu. Je však zakázána expozice oxidu uhličitému ve vodě, což je způsob krutého a pomalého zabíjení.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P.

Číst více

GLOBALG.A.P. je mezinárodní ochranná známka, jejímž cílem je být souborem norem pro správné zemědělské postupy. Organizace certifikuje 3 % celosvětově chovaných ryb, což představuje každoročně stovky milionů ryb.

 

GLOBALG.A.P. prokázala silné odhodlání spolupracovat s CIWF na neustálém zlepšování svých standardů welfare, a každoročně tak zlepšovat životy a usmrcování velkého množství ryb. Po přezkoumání svých norem zavedla nedávno některá zlepšení, například doporučení používat pro ryby obohacení prostředí. Je však třeba věnovat pozornost dalším důležitým otázkám. GlobalGAP například stále povoluje usmrcování ryb ponořením do ledové tříště bez předchozího omráčení. Tato technika porážky je bohužel běžná, ale způsobuje pomalé umírání se značným utrpením ryb. CIWF bude i nadále spolupracovat s GLOBALG.A.P., aby se zajistilo, že zlepší své standardy na úroveň odpovídající dobrému welfare ryb a učiní je závaznými pro všechny společnosti, kterým poskytuje certifikaci.

 

Dostatek místa pro ryby na plavání?

Ne, organizace GLOBALG.A.P. nezajišťuje, že ryby, které certifikuje, mají dostatek prostoru pro dobrý welfare. Maximální hustoty obsádky pro jednotlivé druhy nejsou ve standardech GlobalGAP stanoveny.

 

Opatření ke snížení používání antibiotik?

Společnost GLOBALG.A.P. podnikla kroky ke snížení používání antibiotik na certifikovaných farmách. GLOBALG.A.P. nedovoluje používat antibiotika jako preventivní opatření proti nemocem nebo jako stimulátory růstu, což snižuje riziko vzniku rezistence vůči antibiotikům. Výslovně však nezakazuje používání antibiotik, která jsou Světovou zdravotnickou organizací zařazena na seznam kriticky důležitých pro humánní medicínu. 

 

Mají chovatelé zakázáno škodit volně žijícím zvířatům, např. tuleňům a delfínům?

Ne, chovatelé na farmách s certifikací od GLOBALG.A.P. mohou za určitých okolností škodit volně žijícím zvířatům. Přestože organizace GLOBALG.A.P. podporuje chovatele v tom, aby používali metody bez smrtících účinků k odrazení volně žijících zvířat v přístupu do jejich chovů, zabíjení zvířat je povoleno, pokud jsou tyto způsoby neúčinné. Organizace však vyžaduje účinný plán regulace dravců se záznamy o úhynech, datech a druzích a zabíjení ohrožených druhů je zakázáno.

 

Je hladovění ryb udržováno na minimální úrovni?

Ne, organizace GLOBALG.A.P. nestanovuje maximální dobu, po kterou mohou ryby hladovět. Výsledkem je, že chovatelé mohou nechat ryby hladovět po několik dní nebo dokonce týdnů. Tyto ryby trpí hladem a frustrací, což může také vést k agresi.

 

Mají ryby rozmanité prostředí?

Společnost GLOBALG.A.P. doporučuje obohacené prostředí pro ryby v chovech, ale není to povinné. Pusté prostředí farem omezuje projevy přirozeného chování, což negativě dopadá na fyzické a duševní zdraví ryb.

 

Byly podniknuty kroky ke snížení používání volně žijících ryb jako krmiva?

Ne, organizace GLOBALG.A.P. umožňuje používání volně žijících ryb jako krmiva pro ryby na farmách. Organizace GLOBALG.A.P. ve svých standardech stanovuje, že volně žijící ryby ke krmení by neměly pocházet z nezákonného, neregulovaného nebo nehlášeného rybolovu. Nevyžaduje však kroky k aktivnímu snížení množství volně žijících ryb v krmivu.

 

Rychlé a bezbolestné zabíjení?

Organizace GLOBALG.A.P. vyžaduje humánní zabíjení ryb a doporučuje omráčení úderem do hlavy či elektrickým proudem tam, kde je k dispozici účinná technologie. Neurčuje však metody omračování nebo usmrcování, které by měly být použity pro daný druh, a v současné době umožňuje metodu, která zahrnuje dušení ryb po dobu jedné hodiny nebo déle ve směsi ledu a vody. Každý druh je fyziologicky jedinečný a vyžaduje jinou metodu omračování a usmrcení, aby byla zajištěna rychlá a bezbolestná smrt. Bez standardů specifických pro konkrétní druh může být bezpočet ryb vystaven bolestivému umírání, které může trvat déle než hodinu.

 

 

 

Další informace o kritériích welfare

Stejně jako v typickém suchozemském velkochovu, i v podvodním velkochovu je chováno velké množství zvířat. Aby se zajistil maximální zisk, chovatelé natěsnají mnoho tisíc ryb do podvodních klecí či nádrží. Tyto chovy jsou přeplněná pustá místa, kde ryby nemohou dělat nic jiného než plavat v nekonečných kruzích.

Když je chov přeplněn velkým množstvím zvířat, stejně jako u suchozemských zvířat (např. kuřat či prasat), mohou i ryby strádat kvůli špatnému welfare. Přeplnění může způsobit špatnou kvalitu vody, stres a agresivitu.

Pro dobrý welfare ryb je důležitá kvalita vody. Ta může zajistit, že ryby budou mít dostatečné množství kyslíku pro pohodlné dýchání, a sníží se tak výskyt nemocí. Ryby vylučují do vody, takže když je velké množství ryb v malém prostoru, mohou se odpadní produkty, jako je amoniak, hromadit až na nebezpečnou úroveň. Výsledná špatná kvalita vody může výrazně ovlivnit zdraví a životní pohodu ryb.

Nemocný losos ve špinavé vodě

Ryby také potřebují dostatek prostoru pro plavání a přirozené chování. Mít možnost vybrat si setrvání v určitém místě klece a přizpůsobit se různým teplotám a světlu je nezbytné pro lepší welfare – to je při vyšší hustotě obsádky nemožné. Dokonce se ukázalo, že ryby mohou trpět popálením od slunce, pokud jsou přinuceny pobývat příliš blízko k hladině vody.

Rybám se v krmivu často podávají antibiotika, aby se zabránilo šíření různých nemocí, které se mohou v intenzivních podmínkách vyskytnout.

Ryby jsou chovány v tak velkém počtu, že diagnóza, separace a léčba jednotlivých ryb není možná. Stejně jako u suchozemských zvířat však existují problémy, když se rybám jako preventivní opatření podává krmivo obsahující antibiotika nebo když jsou léčena všechna zvířata ve skupině, i když je nemocných pouze několik z nich. Používání antibiotik tímto způsobem znamená, že ryby mohou být schopny přežít v přeplněných a znečištěných podmínkách; antibiotika by však neměla být používána jako náhrada za správnou hygienu a péči o zvířata.

Když se antibiotika podávají rybám v otevřeném prostředí, jako je mořská klec, dostanou se také mimo chovy do okolního moře. Některé studie zaměřené na sedimenty pod mořskými klecemi našly geny rezistentní vůči antibiotikům – dokonce několik kilometrů od farem. Obecně se mikrobi mohou stát rezistentními vůči antibiotikům rychleji, čím více se antibiotika používají. Takový přístup ohrožuje budoucí účinnost antibiotik – dokonce i pro člověka.

Ptáci, tuleni, lachtani, mroži a vydry jsou predátoři ryb chovaných v mořských klecích, pozemních nádržích nebo rybnících. Rovněž delfíni a volně žijící ryby, jako je mečoun a tuňák obecný, mohou lovit ryby z chovů. Tato zvířata mohou poškodit sítě, což vede k únikům ryb, a také mohou chované ryby požírat a stresovat.

K regulaci těchto predátorů mohou chovatelé často přijímat opatření, která zvířatům škodí nebo je usmrcují. 

Některé farmy používají k odpuzení vodních savců nástroje zvané akustická odpuzující zařízení (acoustic deterrent devices - ADD). Tato zařízení používají náhodná vychýlení frekvence a tóny k odpuzení přibližujících se zvířat. Jiná zařízení používají akustický tlak při určité frekvenci, aby zvířatům způsobovala nepříjemné pocity, pokud se dostanou do jejich blízkosti. Tato zařízení mohou způsobit dlouhodobé poškození sluchu tuleňů, delfínů a velryb, tedy zvířat, která plavou v okolí chovů. Sluch je pro tato zvířata, která jsou na něm závislá při určování směru, hledání potravy a komunikaci pod vodou, nezbytně důležitým smyslem, takže následky mohou být zničující.

V některých evropských zemích mají produkční rybníky problémy s dravým způsobem obživy vyder a bobrů. Vydry i bobři jsou často odstřelováni i přesto, že jsou to chráněné druhy.

Bobr evropský

Před některými procedurami, které vyžadují natěsnání ryb v malém prostoru či manipulaci, jako jsou přeprava nebo zabíjení, jsou ryby po určitou dobu vyhladověny.

V některých případech a v délce trvání 1–3 dny se to považuje za nezbytné, aby nedošlo k dalšímu poškození ryb – vyčištění střev před přepravou například znamená, že se při přepravě vylučuje do vody méně výkalů, a špatná kvalita vody způsobená vyloučenými látkami tak ryby nepoškodí.

Většinou však ryby hladovějí déle, než je nutné – někdy dokonce až 2 týdny. Důvodem může být zvýšení zisku úsporou peněz na krmení. Ryby trpí hladem a frustrací z toho, že nejsou schopny vyhledat si potravu, což může vést k agresi.

Rybí velkochovy zvenku

Intenzivní chovy jsou zcela pusté a výrazně se liší od přirozeného prostředí, v němž by ryby žily ve volné přírodě. Stejně jako u jiných hospodářských zvířat je podmínkou pro dobrý welfare to, že se rybám poskytne prostředí, které je podobné podmínkám ve volné přírodě, a prostředí dostatečně komplexní, aby vyhovovalo jejich behaviorálním a psychickým potřebám.

Ryby také mohou trpět nudou a frustrací. Pusté a prázdné prostředí omezuje projevy přirozeného chování, což má negativní dopad na fyzické a psychické zdraví zvířat, přičemž mnohé z nich zažívají nevyhnutelnou nudu.

Záměrné obohacení prostředí má za cíl zlepšit welfare. Existuje stále více studií, které ukazují různé výhody obohaceného prostředí pro dobrý welfare ryb – existují důkazy o snížení agresivních interakcí, snížení výskytu nemocí a zranění, zlepšení kognitivní kapacity a schopnosti zkoumat prostředí, snížení účinku stresorů, zlepšení schopnosti hledání potravy a snížení výskytu deformit a úmrtnosti ryb v larválním stádiu vývoje.

Obohacení, které umožňuje rybám určitou úroveň kontroly nad jejich prostředím, může zahrnovat úkryty (např. trubky nebo mušle), změnu barvy nádrže, samočinně aktivovaná krmítka ryb nebo přidání krytu na horní stranu nádrže za účelem vytvoření stínu. Existují dokonce i příklady, kdy měla pozitivní vliv na růst ryb hudba.

Čelíme celosvětové krizi nadměrného rybolovu. 

Rybí farmy jsou odpovědné za značnou část průmyslového rybolovu v našich decimovaných oceánech. Mnoho běžně chovaných druhů, jako je pstruh a losos, loví ve volné přírodě další ryby. Při chovu těchto zvířat na farmách se ke krmení používají zpracované ulovené volně žijící ryby. Přibližně čtvrtina všech ulovených volně žijících ryb končí jako krmivo pro ryby. Vyjádřeno v číslech jde asi o 450 miliard až 1 bilion ryb. Jinými slovy, k výkrmu jediného lososa na farmě je třeba ulovit až 350 volně žijících ryb – takže farmy ve skutečnosti tlak na populace volně žijících ryb nesnižují, ale naopak zvyšují.

Protože volně žijící ryby jsou usmrcovány naprosto nehumánně a bez předchozího omráčení, i cena za krmivo pro ryby je z etického hlediska obrovská.

Ryby jsou vnímavé a jsou schopné cítit bolest, strach a utrpení. Proto je pomalé a bolestivé usmrcování bez předchozího omračování pro ryby velkým utrpením.

Mnoho faremně chovaných ryb je usmrceno způsoby, které jsou bolestivé a stresující, a jejich utrpení může někdy trvat i několik hodin. Některé jsou ponechány, aby se udusily v nádržích s ledovou tříští.

Ulovené volně žijící ryby také často umírají pomalu a bolestivě. Mnoho metod odchytu volně žijících ryb může způsobit, že jsou ryby umačkány k smrti, trpí změnou tlaku, když jsou ve velké rychlosti vytaženy z hlubin oceánu, nebo mohou být taženy na vlasci s háčkem bolestivě zaseknutým v tlamě po dobu delší než jeden den. Ryby, které přežijí odlov, jsou ponechány na palubě, kde se udusí, nebo jsou vykuchány zaživa.

Většina ryb je lovena obrovskými průmyslovými rybářskými loděmi. Jsou loveny ve velkém počtu, takže nedochází k individuálnímu odchytu a zabíjení. Mnoho ryb je chytáno plavidly s vlečnými sítěmi, které najednou naberou stovky tisíc ryb, a v těchto sítích jsou namačkány na sebe, což způsobuje jejich zranění a smrt. Ryby, které přežijí odlov, jsou ponechány na palubě, kde se udusí, nebo jsou vykuchány zaživa.

Ryba vyhozená na suchu

Změňte názor na ryby

Miliardy ryb, ať už chovaných na farmě nebo volně žijících, běžně trpí skutečně děsivým zacházením. Ryby na farmách jsou často chovány v pustých nádržích, kde nemají možnost dělat nic jiného než netečně plavat v kruzích po mnoho měsíců, což je prostředí na hony vzdálené od jejich života ve volné přírodě, kde mohou uplavat tisíce kilometrů po celém světě. Chované ryby jsou před usmrcením záměrně ponechávány o hladu až 2 týdny. A když jsou zabíjeny, naprostá většina je při plném vědomí a jejich umírání trvá až hodinu.

Toto se musí změnit – ryby si zaslouží životy, které stojí za to žít, a šetrné usmrcení.

S tím veřejnost souhlasí. V průzkumu YouGov čtyři z pěti dospělých lidí uvedli, že by rádi viděli informace o dobrém welfare ryb na etiketách rybích produktů. Pomozte nám vytvořit budoucnost, kde budou ryby skutečně chráněny systémy, které je certifikují.

Chcete se dozvědět více? Zde se podívejte na naše doporučení (v angličtině) pro potravinářské podniky dle konkrétních druhů.

Klikněte zde a dozvíte se více o komplexním životě ryb.

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.