Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 11.07.2023

Podle letos zveřejněné studie The global biomass of wild mammals (Globální biomasa volně žijících savců) tvoří 98 procent hmotnosti suchozemských savců člověk a jím domestikovaná zvířata, především dobytek. Na volně žijící savce připadají zbylá dvě procenta.

Poměr hmotnosti všech volně žijících savců vůči těm domestikovaným je pak přibližně 1:30. V porovnání s obdobím před příchodem člověka klesla biomasa volně žijících suchozemských savců přibližně sedmkrát.

Hybná síla: člověk

Tento stav koresponduje s konceptem antropocénu, který současnou éru označuje za období, kdy lidstvo svojí činností ovlivňuje globální ekosystém na celoplanetární úrovni. Člověk se tak stává dominantní hybnou silou probíhajících změn nejen v oblasti biosféry, ale i zemského povrchu, atmosféry nebo hydrosféry.

Graf s poměrem biomasy člověka a zvířat
Porovnání globální biomasy suchozemských savců. Zdroj dat: The global biomass of wild mammals

Plantážocén

Přístup moderní společnosti k planetárním zdrojům zase vystihuje jiný termín, plantážocén. Ten odkazuje na počátky kolonialismu, kdy koloniální státy obsazovaly nová území, kde likvidovaly původní biotopy. Na jejich místě poté s využitím otrocké práce zakládaly a provozovaly plantáže monokultur, produkující žádané komodity, jako byla cukrová třtina, bavlna apod.

Práci otroků dnes z velké části nahradila zemědělská mechanizace poháněná spalováním ropy, nicméně kořistnický postoj k přírodě nám již zůstal. Se zvyšující se poptávkou a zlepšujícími se technickými možnostmi neustále rozšiřujeme hranice globální zemědělské produkce. 

Býk krmící se mezi dalšími hledí od koryta
© We Animals Media

Téměř 80 procent zemědělské půdy je přitom přímo či nepřímo využíváno k produkci masa a jiných živočišných produktů, přestože z pohledu zajištění kalorického příjmu je tento poměr opačný – živočišné produkty zajišťují globálně pouze necelou pětinu energie, kterou získáváme z potravy. Kvůli této pětině však nadále likvidujeme cenné části planetárního ekosystému a postupně tak zvyšujeme tlak na zbývající habitaty volně se vyskytujících živočichů.

Znázornění využití půdy pro potravinovou produkci.
Znázornění využití půdy pro potravinovou produkci. Plocha potřebná pro živočišnou produkci je zde reprezentována jak pastvinami, tak ornou půdou, využívanou k pěstování potravy pro zemědělská zvířata. Hodnoty na vodorovné ose jsou uvedené v milionech km2. Zdroj dat: Our World in Data

Ničením planetárního ekosystému si přitom podřezáváme větev sami pod sebou, neboť tím přispíváme k omezení dostupnosti ekosystémových služeb, na nichž je naše společnost bytostně závislá. Čím dříve si začneme uvědomovat neudržitelnost našeho chování, tím lépe nejen pro planetu, kterou obýváme, ale i  pro nás samotné.

Prvním krokem k omezení destruktivních dopadů naší činnosti na environment i naše zdraví může být ukončení provozu průmyslových velkochovů.

Autor je analytikem Asociace pro mezinárodní otázky

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.