Ikona hledání

Evropský parlament zadává studii o welfare ryb

News Section Icon Zveřejněno 20.05.2021

Pozitivní změna týkající se welfare (životní pohody) evropských ryb snad přichází: Výbor pro rybolov Evropského parlamentu se rozhodl zadat vytvoření studie o welfare ryb.

Iniciátorem je europoslanec Francisco Guerreiro z Portugalska (skupina Zelených / Evropské svobodné aliance). Studie je zajisté krokem správným směrem a zdůrazňuje potřebu Evropské unie (EU) přijmout legislativu, která bude stanovovat minimální standardy ochrany ryb chovaných na farmách.

Legislativa je zapotřebí

Legislativa upravující welfare ryb je bezpodmínečně nutná. V zemích EU se v současné době chová na 70 druhů ryb a tento průmysl se rychle vyvíjí a roste. K tomu dochází, aniž by se řádně vzaly v úvahu potřeby welfare (životní pohody) ryb a kvalita jejich života.

Existuje rozsáhlé množství vědeckých důkazů, které potvrzují, že ryby jsou cítící tvorové, z čehož vyplývá, že mají i své potřeby z hlediska životní pohody. Tyto poznatky prokazují, že ryby jsou schopné prožívat afektivní složky bolesti, strach i psychologický stres, a dávají nám mnoho příkladů ohromujících kognitivních schopností a komplexního sociálního chování těchto zvířat. Také evropská legislativa uznává ryby jako cítící bytosti.

Zákony EU však ryby nechrání dostatečně. Ochrana faremně chovaných ryb nyní závisí na dobrovolných směrnicích, které používají členské státy a které převzali výrobci. Ale ryby v evropských chovech podstupují nepřijatelné utrpení a jejich počty jsou ohromné. V roce 2017 bylo pro lidskou spotřebu pouze v EU usmrceno odhadem 500 milionů až 1,2 miliard faremně chovaných ryb. Je potřeba přijmout jednotný přístup, který zajistí adekvátní legislativu specifickou pro ryby napříč členskými zeměmi, a postavit EU do pozice světového lídra ve welfare ryb.

Cíl studie

Je nezbytné zjistit, jaká je situace v oblasti welfare faremně chovaných ryb a dopadů rybích farem na životní prostředí. Jak úspěšně nyní funguje legislativní kontrola rizik akvakultury pro životní prostředí EU a členských států? Jak úspěšně jsou současné dobrovolné směrnice promítnuty do správné chovatelské praxe v jednotlivých členských zemích?

Schválená studie je zapotřebí k posouzení welfare chovaných ryb, používání antibiotik, dopadů rybích chovů na životní prostředí a udržitelnosti zdrojů rybí moučky a oleje používaných v chovech masožravých ryb. Také potřebujeme vědět, do jaké míry jsou výše zmíněná témata součástí národních zákonů, porovnat úrovně těchto legislativ a kontroly s legislativou EU a zjistit, jak úspěšně jsou tyto welfare a environmentální zásady či legislativa uplatňovány průmyslem v jednotlivých členských státech. Taková studie by se měla věnovat všem těmto důležitým tématům, aby bylo možné začít proces tolik potřebné podrobné legislativy, která by stanovovala minimální standardy pro ochranu faremně chovaných ryb.

“Jsme potěšeni, že se parlamentní Výbor pro rybolov rozhodl tuto studii provést,” říká Olga Kikou, ředitelka CIWF EU. “Mohl by to být jasný signál pro evropský parlament, aby toto téma začal brát vážně. My se teď musíme postarat o to, aby byla tato příležitost řádně využita. Doufám, že se brzy dočkáme legislativní změny.”

A co dalšího se děje?

CIWF bude pokračovat v práci na několika politických úrovních, aby dosáhl lepší ochrany ryb v EU. Bedlivě sledujeme diskusi k zemědělské strategii EU Z farmy na vidličku. Požadujeme také revizi Směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely tak, aby obsahovala nová opatření věnovaná druhům, na které se nevztahuje žádná specifická legislativa, včetně ryb. Zapojujeme se rovněž do činnosti Platformy EU pro dobré životní podmínky zvířat, kterou koordinuje Evropská komise za účelem propojení odborných znalostí profesních organizací, občanské společnosti a nezávislých expertů. V rámci této platformy se nám podařilo úspěšně lobbovat za to, aby strategické zásady EU pro akvakulturu zahrnovaly welfare ryb.   
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.